System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2023-04-06 ]

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia nr 634/2023 Wójta Gmina Łęczyca z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

Wójt Gminy Łęczyca ogłasza przetarg pierwszy ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Lubień na terenie gminy Łęczyca.

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego są niżej opisane działki:

Przetargi odbędą się w dniu 20 czerwca 2023r.:

 1. przetarg na działkę ozn. nr 117/45 w obrębie Lubień odbędzie się o godzinie 1100,
 2. przetarg na działkę ozn. nr 117/46 w obrębie Lubień odbędzie się o godzinie 1145,
 3. przetarg na działkę ozn. nr 117/48 w obrębie Lubień odbędzie się o godzinie 1230,

 w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14; 99-100 Łęczyca w pokoju nr 14.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Łęczyca, tj. terenów przemysłowych, stanowi sprzedaż terenów przeznaczonych pod zabudowę i jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r., poz. 931 ze zm.), który doliczony został do ceny wywoławczej.
 2. Działki będące przedmiotem sprzedaży są wolne od obciążeń.  

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi znany jest stan prawny i fizyczny nieruchomości, oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej i równe jest kwocie wymienionej w tabeli.

 

Warunki przetargu: 

 1. Wadium do przetargu winno być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, w wysokości określonej w tabeli i w terminie (nieprzekraczalnym) do dnia 14 czerwca 2023r. (włącznie) na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Łęczycy: Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej nr rachunku:  80 9029 0000 2001 0100 2424 0002.
 2. Wadium winno być wniesione z tytułem wpłaty: „Przetarg – działka nr 117/45 w miejscowości Lubień”, lub „Przetarg – działka nr 117/46 w miejscowości Lubień” lub „Przetarg – działka nr 117/48 w miejscowości Lubień”.
 3. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, które przed przystąpieniem do przetargu przedłożą komisji przetargowej:
  1. dowód wpłaty wadium z tytułem wpłaty j.w,
  2. dane dotyczące osoby zainteresowanej, w przypadku:
   • osoby fizycznej: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego,
   • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu,
   • osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: nazwy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu siedziby, adresu elektronicznego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu,
   • danych dotyczących przedstawicieli osoby fizycznej, pełnomocników, osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, tj. imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu do doręczeń
   • i adresu elektronicznego oraz w przypadku przedstawicieli osoby fizycznej – dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo, w przypadku pełnomocników – pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
   • osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) podać należy numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz „warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 4. Niezłożenie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów (np. prawidłowo wypełniony dowód wpłaty wadium, odpis KRS, wpis CEIDG, oświadczenie) przed przystąpieniem do przetargu skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 6. Wadium zostanie zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (lub jego odwołania).
 7. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 8. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 9. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży ustala organizator przetargu, który jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 10. W przypadku przystąpienia do przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  z notarialnym poświadczeniem podpisu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych  w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności pokrywa nabywca.
 13. Wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości pomniejszoną o wysokość wpłaconego wadium nabywca ma obowiązek wpłacić jednorazowo na rachunek bankowy Urzędu Gminyw Łęczycy, Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej nr rachunku: 80 9029 0000 2001 0100 2424 0002 tak, aby przed zawarciem aktu notarialnego środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy Gminy.
 14. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Gminy w Łęczycy www.gminaleczyca.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaleczyca.pl  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń okolicznych sołectw oraz w prasie. Dodatkowo formularze oświadczeń będą do pobrania przy ogłoszeniu o przetargu na stronie internetowej.
 15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 16. W kwestiach nieuregulowanych w warunkach przetargu stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łęczycy, adres: Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, parter, pokój nr 14 lub telefonicznie 24 388 34 35, osoba do kontaktu: Emilia Domałonżek.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego