System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

DBAJ O WODĘ - URATUJESZ PRZYRODĘ

 

Dofinansowanie ze środkówWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020” (kontynuacja w roku szkolny 2020/2021). Dbaj o wodę uratujesz przyrodę – dofinansowany w formie dotacji przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.
Gmina Łęczyca otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 22 086,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW - 19 368,00 zł

Wkład własny Gminy Łęczyca – 2718,00 zł

Planowane działania i zadania w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej w ramach projektu obejmują :

Zakup pomocy dydaktycznych:

 • Lupy z pęsetą
 • Naczynia do badań eksperymentów
 • Filtrujemy wodę  - mały zestaw
 • Warsztat filtrowania
 • Magnetyczna piramida aktywności
 • Obieg wody w przyrodzie
 • Nasz klimat i efekt cieplarniany - puzzle
 • Puzzle przyrodnicze –Flora i fauna, Brzeg morza i jeziora
 • Globusy polityczno – fizyczne
 • Lornetki
 • Klasowy zestaw do doświadczeń przyrodniczych
 • Obieg wody w przyrodzie – symulator
 • Stemple duże – pogoda
 • Puzzle nad i pod – jezioro
 • Przedszkolne laboratorium
  Zakupione pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane na zajęciach w oddziałach przedszkolnych.

 

 Wycieczki i warsztaty/ zajęcia terenowe: 

W ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2021/2020 odbyły się warsztaty ekologiczne:

 „Ziemia niebieska planeta” –  - zajęcia prowadzone przez pracownika Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi. Celem warsztatów było zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami związanymi z wodą.

 W ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2020/2021 odbyły się warsztaty ekologiczne:

 1. Niebieska planeta’’ - zajęcia prowadzone przez pracownika Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi. Dzieci znalazły odpowiedź na wiele ważnych pytań dotyczących wody, np.: Ile na ziemi mamy wody słodkiej i słonej?   Jaką rolę odgrywa woda dla organizmów żywych? Czy w Polsce brakuje wody?  
 2. Warsztaty prowadzone przez Ośrodek „Świat przygód” , których celem jest propagowanie ekologicznych postaw dzieci.
   ,,Woda niezbędna do życia’’ Celem tych warsztatów było uświadomieniu dzieciom, że   woda jest niezbędna do życia, oraz jakie zagrożenia niesie nieumiejętne gospodarowanie zasobami wodnymi.

,,Życie w wodzie i nad wodą’’ -  przedszkolaki poznały sekrety zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym. Dowiedziały się o przystosowaniu zwierząt  i roślin do życia w środowisku wodnym. Dzieci badały eksponaty związane ze środowiskiem wodnym.
,,Kolory wody’’, ,,Zabawy i gry w wodzie’’, „Eksperymenty z wodą’’.
Działania podczas warsztatów miały na celu podniesienie wśród wychowanków świadomości ekologicznej dotyczącej zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych i ochrony wód. Ważnym atutem było zdobywanie wiedzy przez dzieci poprzez obserwowanie, badanie, doświadczanie i eksperymentowanie.


Konkursy:

 • „ Jak dbam o wodę” – indywidualny konkurs plastyczny. Celem konkursu, była  promocja wody, jako nieodłącznego składnika życia ludzkiego oraz racjonalne jej wykorzystanie.
 • „Konkurs piosenki o wodzie” – konkurs muzyczny dotyczył popularyzacji piosenek
  o wodzie i sposobach jej oszczędzania.
 • „Woda źródłem życia na Ziemi” – konkurs, którego celem było budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym.
 • „Zwierzęta wodne” – indywidualny konkurs plastyczny . Celem konkursu, było  rozbudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia, przybliżenie różnorodności ekosystemów naturalnych.
 • „Woda nasz naturalny skarb” - celem konkursu, było propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród przedszkolaków.
 • „Zagadkowy świat wody” - celem konkursu, było rozwijanie zainteresowań
  o otaczającym świecie, uświadomienie znaczenia wody dla zdrowia i życia ludzi
  i zwierząt.
 •   ,,Oszczędzaj wodę – ratuj życie’’(konkurs grupowy). Celem Konkursu jest zapoznanie się uczestników z tematyką związaną z racjonalnym gospodarowaniem wodą oraz postępującymi zmianami klimatu, co przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony środowiska, rozwinięcia wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz kształtowania indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska. 
 • ,,Plakat ze zdjęć – środowisko wodne’’(konkurs grupowy). Celem konkursu było uwiecznienie na zdjęciach różnych zbiorników wodnych, zwierząt żyjących w wodzie lub roślinności.
 • ,,Bieg po wodę’’- sportowy konkurs drużynowy. Celem konkursu było sprawdzenie sprawności ruchowej dzieci, jak również wykorzystanie w nim przedmiotów związanych z wodą.
 • ,,Butelka na wodę z filtrem’’ – konkurs indywidualny. Celem konkursu było zachęcenie dzieci do picia wody butelkowanej, szczególnie w butelce z ciekawym wzorem.

 Celem realizowanego projektu było budowanie wiedzy o wodzie, a w szczególności jej roli w życiu człowieka i zwierząt żyjących w środowisku wodnym. Uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na ziemi oraz potrzeby ochrony i poszanowania jej zasobów. Przedszkolaki na warsztatach i zajęciach wzbogacały dziecięcy słownik o pojęcia związane z wodą, poznawały zjawiska fizyczne dotyczące wody. Dzieci poznały sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom wód oraz jej oszczędzania. Z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty. Podczas różnych zabaw przedszkolaki dowiedziały się, jak ogromne znaczenie ma woda, a zajęcia, w których brały udział przyczyniły się do podjęcia działań związanych z oszczędzaniem wody. www.wfosigw.lodz.pl

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego