System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Małe projekty

Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój działalności orkiestry dętej w Pruszkach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Całkowita wartość zadania

Dofinansowanie z EFRR

Wkład własny Gminy

33 274,29 zł

23 196,88 zł

10 077,41 zł

 Projekt  został zrealizowany przez Gminę Łęczyca w 2013 roku  na obszarze LSR realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie.

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 Celem projektu jest kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez rozwój działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach, co umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.

Obecnie w skład Orkiestry wchodzi 36 muzyków w wieku 12 - 70 lat, Orkiestra Dęta  bierze udział w licznych imprezach lokalnych, uroczystościach państwowych i kościelnych.

 W ramach operacji doposażono Orkiestrę w instrumenty muzyczne: kornet , saksofon tenorowy, tenor, perkusję, pulpity, stroiki i ustniki.

 Zostały zakupione również nowe mundury i czapki  w ilości 15 szt., które są wzorowane w na tradycyjnych mundurach strażackich.

 Zadaniem kończącym projekt był wyjazd edukacyjny na Tatrzańskie Wici do Zakopanego, który stanowił ważny element  rozwoju Orkiestry Dętej  oraz pozwolił na zaczerpnięcie inspiracji  u innych twórców ludowych.

 Orkiestra podczas dwudniowego wyjazdu zaprezentowała swój repertuar w czasie mszy świętej w kościele w Olczy, a także uświetniła swym występem uroczystości festynu góralskiego pod nazwą  „Osod”, który corocznie odbywa się w Nowem Bystrem.

Celem wyjazdu była promocja lokalnej twórczości oraz folkloru łęczyckiego poza granicami Gminy Łęczyca oraz wymiana doświadczeń z innymi zespołami regionalnymi , działającymi w kraju oraz za granicą.

PREZENTACJAKultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego Marysie i Jaśki z Łyncyckigo

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość zadania

Dofinansowanie z EFRR

Wkład własny Gminy

33 746,49 zł

23 013,66 zł

10 732,83 zł

Projekt zrealizowany przez Gminę Łęczyca w 2013 roku  na obszarze LSR realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Cel projektu to promowanie lokalnej twórczości ludowej poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego, co umożliwi rozwój aktywności społeczności wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zespół folklorystyczny Marysie i Jaśki z Łyncyckigo został założony w 2001r. przez Panią Barbarę Antosiak. Opiekunem zespołu jest od 2003 r. Pani Elżbieta Jabłońska, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach. 

W chwili obecnej zespół tworzą uczniowie klas I - VI, zespół liczy 10 osób. Członkowie zespołu występują w strojach ludowych wzorowanych na tradycyjnym stroju ludowym Ziemi Łęczyckiej. 

Repertuar zespołu stanowią oryginalne pieśni, przyśpiewki, obrzędy i zwyczaje ludowe. Zespołowi przyświecają następujące cele: ocalić od zapomnienia naszą ludowość i tradycje, kultywować oryginalną gwarę i tożsamość kulturową poszczególnych wsi, promować region łęczycki, szkołę i sam zespół.

W związku z ciągłym rozwojem zespołu, w ramach operacji zakupiono stroje ludowe dla Zespołu Folklorystycznego Marysie i Jaśki z Łycnyckigo, buty damskie i męskie, koszule oraz chusty.

Zakupione stroje są wzorowane na tradycyjnych strojach ludowych z regionu łęczyckiego i wykonane z oryginalnych materiałów, co jest bardzo istotne dla podkreślenia tradycji.

Zespół często wyjeżdża na różnego rodzaju koncerty, festiwale, pikniki, jarmarki wojewódzkie itp., bierze udział w wielu konkursach, odnosząc sukcesy,  w związku z czym zakup kamery i aparatu fotograficznego oraz laptopa to bardzo racjonalny wydatek,  gdyż dzięki odpowiedniemu wyposażeniu  możliwe jest przygotowywanie materiałów promocyjno  – informacyjnych zawierających zdjęcia i filmy, które są zamieszczane na stronie internetowej Szkoły i Gminy.

W ramach projektu została zakupiona także szafa do przechowywania strojów ludowych , co ma zapobiec ich zniszczeniu, keyboard i mikrofon. 

Te ostatnie będą również służyć zespołowi do profesjonalnego przygotowania się do występów, zapewnią odpowiedni podkład muzyczny i oprawę dźwiękową występów. 

Na uwagę zasługuje także zakupiona drewniana scena, która będzie wykorzystywana podczas występów plenerowych zespołu z okazji imprez organizowanych na terenie Gminy, w sytuacjach, gdzie występy będą odbywać się na otwartym powietrzu.

Dzięki realizacji projektu doposażono zespół w dwa stojaki na plakaty i foldery promocyjne.

Marysie i Jaśki z Łyncyckigo reprezentowały Gminę Łęczyca  podczas Festiwalu Dziecięcych Zespołów Ludowych w Proszeniu zorganizowanym pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, którego celem  jest promocja dorobku zespołów ludowych z terenu woj. łódzkiego, upowszechnienie oraz promocja wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa ludowej kultury regionu łódzkiego.

Zespół  wystąpił również na Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi promując folklor łęczycki. Występ spotkał się ogromnym zainteresowaniem uczestników tego wydarzenia.

W październiku zorganizowano w ramach projektu wyjazd dwudniowy do Spały, gdzie zespół tańczył i śpiewał podczas „Spalskiego Jarmarku Antyków i Rękodzieła Ludowego”

Biorąc udział w projekcie młodzież działająca w zespole zdobyła nowe doświadczenia i kontakty, aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym, a podczas wyjazdów powstało wiele ciekawych pomysłów i planów.

PREZENTACJA


Piknik Dożynkowy w Lubieniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Całkowita wartość zadania

Dofinansowanie z EFRR

Wkład własny Gminy

31 402,34 zł

20 413,47 zł

10 988,87 zł 

 Projekt zrealizowany przez Gminę Łęczyca w 2013 roku  na obszarze LSR realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie. 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Celem projektu jest kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez organizację dożynek gminnych, co wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy Łęczyca uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych Gminy.  

„Piknik Dożynkowy” odbył się 8 września 2013r. na terenie działki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu, która wraz z mieszkańcami sołectwa aktywnie uczestniczy w życiu Gminy i ma duże doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych, gminnych uroczystości , a także pokazów potraw regionalnych. 

W tym roku na uroczystość „Święta Plonów” przybyło bardzo wielu mieszkańców oraz zaproszonych gości, których szczególnie zainteresował pokaz iluzji Macieja Pola, słynnego mistrza magii, poniekąd od kilku lat mieszkańca Gminy Łęczyca. 

Uczestnicy imprezy mogli posłuchać ludowej muzyki, którą zaprezentowała Kapela Ludowa „Szadkowiacy” z Szadku oraz Zespół „Czadowe Gitary” z Lutomierska. 

Piknik Dożynkowy zakończył się koncertem gwiazdy wieczoru, była to słynna  Grupa Skifflowa „No To Co”, która powstała w 1967 r. i jest znana zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Artyści zaprezentowali najlepsze utwory, które powstały na przestrzeni  czterdziestu pięciu lat ich twórczości estradowej. Wielu mieszkańców wróciło wspomnieniami do lat młodości. 

Dzięki miłej atmosferze zabawa taneczne trwała do późnych godzin wieczornych. 

W ramach zadania zostało wynajęte nagłośnienie i oświetlenie, powstał także film  z uroczystości obchodów dożynkowych i występów zespołów ludowych.

GALERIA ZDJĘĆ


Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej poprzez stworzenie punktu wypoczynkowego we wsi Lubień

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Całkowita wartość zadania

Dofinansowanie z EFRR

Wkład własny OSP

31 209,47 zł

24 988,67 zł

6 220,80 zł 

Projekt zrealizowany przez OSP w Lubieniu w 2013 roku  na obszarze LSR realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej na obszarze gminy Łęczyca oraz poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez budowę obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Lubieniu na terenie przylegającym do istniejącej świetlicy wiejskiej w Lubieniu. 

Ideą przedsięwzięcia było stworzenie obiektu infrastruktury rekreacyjnej poprzez aranżację przestrzeni nad stawem.  Zgodnie z założeniami projektu członkowie OSP w Lubieniu oraz mieszkańcy wsi wybudowali własnymi siłami drewnianą altanę oraz pomost. 

W celu wybudowania pomostu  oraz altany zostały zakupione niezbędne materiały: deski,  drewniane bale, elementy stalowe, dach altany został pokryty gontem bitumicznym, natomiast podłoże wewnątrz altany utwardzono i wyłożono betonową kostką. 

Altana posłużyła mieszkańcom i gościom jako miejsce odpoczynku już podczas lokalnej imprezy pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu oraz podczas „Pikniku Dożynkowego”, a z drewnianego pomostu młodzież i dzieci puszczały własnoręcznie wykonane z kwiatków polnych kolorowe wianki.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego