System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca


W  2006r. Gmina Łęczyca przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca – 72 szt.”. Projekt został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006, Priorytet 3 „Rozwój lokalny”, Działanie 3.1 „Obszary wiejskie”.

W ramach projektu wykonano 72 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca łącznie dla 78 odbiorców, w tym 66 oczyszczalni przeznaczonych dla pojedynczych odbiorców oraz 6 oczyszczalni obsługujących po 2 odbiorców. Łączna ilość mieszkańców objętych projektem to 465 osób. 

Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 24.04.2006r., w jego wyniku wybrano wykonawcę – Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych „CEWOKAN” z Łowicza , z którym w dniu 01.06.2006r. została podpisana umowa na kwotę 596 728,30zł. Wartość dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 433 350,00 zł.

Oczyszczalnie zostały wykonane – zgodnie z końcowym protokołem odbioru robót – do dnia 19.09.2006r.

Umowę z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie inwestycji w ramach ZPORR 2004 - 2006 podpisano w dniu 13.08.2007r. Wniosek o płatność został złożony w dniu 6 grudnia 2007r. , środki finansowe wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy w 2008 roku.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego