System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Oferta inwestycyjna

GMINA ŁĘCZYCA

oferuje tereny inwestycyjne

zlokalizowane w miejscowości Lubień

 

1. Wskaźnik bezrobocia dla Gminy (procent mieszkańców gminy bezrobotnych) za ostatni rok – 17,1%.

2. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie.
Na terenie Gminy Łęczyca według stanu na dzień 31.12. 2013 roku działało 311 podmiotów gospodarczych. W Łęczycy , podobnie jak w większości gmin wiejskich, w głównej mierze dominuje, handel,  transport,  gastronomia,  rzemiosło  oraz  szereg  małych i średnich zakładów usługowych. Na terenie gminy Łęczyca handel i transport stanowią ponad 60 % działalności gospodarczej. Dalszy rozwój i poprawa standardów produkcji i usług podmiotów gospodarczych determinować będzie rynek, kształtowany przez potrzeby mieszkańców, zarówno stałych jak i przebywających tu sezonowo.

3. Wzrost liczby mieszkańców w ostatnim 15-leciu lata 1997-2012.
Liczba mieszkańców zmniejszyła się; dla przykładu; w roku 1996 – 8961, w roku 2012 – 8599.

4. Preferencje i wsparcie gminy dla nowych firm i inwestorów.
Gmina Łęczyca posiada bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne. Obszar kształtem jest zbliżony do prostokąta i zajmuje powierzchnię 10,2354 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar ten określony jest jako tereny przemysłu i usług (pow. 10, 2354 ha).
Na części terenu znajdują się już zakłady przemysłowe (AGRO-FAKTORY). Teren inwestycyjny jest uzbrojony, posiada wodociąg i energię elektryczną. We wrześniu 2013r. została oddana do użytku nowo wybudowana droga we wsi Lubień, prowadząca do terenów inwestycyjnych Gmina Łęczyca zaprasza inwestorów z branży przemysłu i usług.

5. Wzrost liczby podmiotów gosp. za ostatnia dekadę.
W ostatniej dekadzie obserwujemy nieznaczny wzrost podmiotów gospodarczych.

6. Edukacja: liczba miejsc w szkołach podstawowych i gimnazjalnych ogółem – 1 388.

7. Edukacja kulturalna (dot. kultury, sportu).
Gmina Łęczyca w dużej mierze inwestuje w rozwój kultury i sportu: wybudowano cztery Centra Sportu w miejscowościach: Topola Królewska, Błonie, Wilczkowice Górne oraz Leźnica Mała.

8. Liczba mieszkańców powiatu wg GUS (potencjalny rynek zasobów ludzkich do konsumpcji i pracy) – 52 329.

9. Komunikacja z najbliższym  miastem  woj.  (rodzaj  drogi  i  odległość w kilometrach):
Gmina Łęczyca ma dogodne warunki komunikacyjne z miastem Łęczyca, a stąd z całym krajem. Tworzą je sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych o łącznej długości 221,072 km (w tym 112,450 km dróg utwardzonych niebitumicznych), po których kursują autobusy PKS dojeżdżające niemal do wszystkich wsi lub w ich pobliże. PKS zapewnia bezpośrednią komunikację Łęczycy z Łodzią, Warszawą, Krakowem, Katowicami, Koszalinem i wieloma innymi miastami. Przez obszar Gminy przebiegają ważne ciągi komunikacyjne.

10. Odległość do najbliższego lotniska to ok. 50 km

11. Informacje o walorach.
Gmina Łęczyca położona jest na terenie równinnym na wysokości 120 m n.p.m. Jej środkiem przebiega obniżenie Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Tereny Pradoliny charakteryzują się obfitością unikatowej awifauny oraz roślinności bagniskowej. Gmina Łęczyca jest położona częściowo na terenie obszarów Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 100001 „Pradolina Warszawsko-Berlińska” oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk PLH 100006 „Pradolina Bzury – Neru”. Na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 100001 „Pradolina Warszawsko-Berlińska” priorytetem jest ochrona gatunków ptaków.  Specjalny  Obszar  Ochrony  Siedlisk  PLH 100006 „Pradolina Bzury-Neru” został powołany dla zachowania cennych siedlisk przyrodniczych - łęgów, łąk i torfowisk.
Inne formy ochrony przyrody występujące na terenie Gminy Łęczyca to Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Warszawsko Berlińska oraz pomniki przyrody (3 pojedyncze drzewa oraz 1 aleja drzew). Na terenie Gminy Łęczyca nie występują parki narodowe oraz parki krajobrazowe.
Wody powierzchniowe stanowią rzeki: Bzura, Ner i Zian będące głównymi ciekami przebiegającymi przez obszar Gminy.
Na terenie Gminy Łeczyca znajdują się ciekawe architektoniczne obiekty sakralne. W Topoli Królewskiej w 1711 r.  został wzniesiony kościół parafialny p. w. św. Bartłomieja. Jest to obiekt drewniany o konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy i orientowany. We wsi Błonie znajduje się parafialny kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. Został on wzniesiony w latach 1913 – 1916 (konsekrowany w 1923 r.). Nad wsią Siedlec góruje parafialny kościół p. w. św. Marcina. Obiekt został wzniesiony w latach 1922-1930 (konsekrowany w 1922) wg projektu prof. arch. Zdzisława Mączyńskiego. We wsi Leźnica Mała znajduje się parafialny kościół p.w. Marii Magdaleny, wzniesiony w 1784 r. przez księdza Andrzeja Mniszewskiego (ówczesnego dziedzica wsi Leźnica Mała).

 

 

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego