System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Inne instytucje pomagające osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

 1. 1.    Placówki oświatowe:

 

 • Szkoła Podstawowa w Błoniu

Tel. 24 721 17 21

 • • Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej

Tel. 24 721 18 60

 • • Szkoła Podstawowa w Siedlcu

Tel. 24 721 14 27

 • • Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej

Tel. 24 722 34 23

 • • Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach

Tel. 24 722 44 86

Placówki oświatowe poprzez działalność psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, wychowawców oraz nauczycieli udzielają pomocy dzieciom i młodzieży będących świadkami lub ofiarami przemocy w rodzinie i w szkole, jak również ich rodzicom. Uruchamiają procedurę „Niebieskiej Karty” przewidzianej dla przedstawicieli oświaty w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą).

 

 1. 2.    Instytucje ochrony zdrowia:
 • • Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6, Tel. 24 388 26 01, pogotowie ratunkowe 999, 112, 24 721 21 87

 • • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDAR

             - Przychodnia w Łęczycy, ul. Kilińskiego 4, Tel. 24 721 28 80

             - Przychodnia w  Leźnicy Małej, Tel. 24 721 18 24

             - Przychodnia w Siedlcu, Tel. 24 721 14 91

Oprócz udzielania pomocy medycznej pracownicy ochrony zdrowia wystawiają na prośbę osób poszkodowanych bezpłatne zaświadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, uruchamiają procedurę „Niebieskiej Karty” przewidzianej dla przedstawicieli  ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą).

 

 1. 3.    Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycy

ul. Kaliska 13, Tel. 24 721 28 37

Oferuje pomoc dla:

- dzieci i młodzieży - realizuje programy edukacyjno – wychowawcze z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy w rodzinie i w szkole poprzez pracę indywidualną i grupową;

- osób dorosłych - udziela porad i wsparcia rodzicom i nauczycielom.

 

 

 1. 4.    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Łęczycy

Tel. 24 388 21 17 (sekretariat Urzędu Gminy w Łęczycy
Tel. 24 721 89 60) (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy)

Uruchamia procedurę „Niebieskiej Karty” przewidzianą dla GKRPA w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą). Sprawców przemocy, którzy stosują wobec rodziny przemoc w związku z nadużywaniem alkoholu, GKRPA kieruje na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, oraz w razie potrzeby występuje z wnioskiem do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich o zastosowanie wobec uzależnionego sprawcy przemocy obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

 

 1. 5.    Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, Tel. 24 721 11 00

Podejmuje niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób będących ofiarami przemocy. Udziela pomocy ofiarom przemocy głównie poprzez interwencję i uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”.

 

 1. 6.    Prokuratura Rejonowa w Łęczycy

ul. Lotnicza 4, Tel. 24 721 34 30

Osoby pokrzywdzone na skutek przemocy w rodzinie, a także świadkowie mogą złożyć w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno – skargowym lub  wniosek o ściganie przestępstwa.

 

 1. 7.    Sąd Rejonowy w Łęczycy

ul. M. Konopnickiej 16

 • • I Wydział Cywilny – Tel. 24 721 35 70

Rozpoznawanie spraw dotyczących zobowiązania członka rodziny, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, do opuszczenia mieszkania na żądanie osoby dotkniętej przemocą. Sąd powinien rozpoznać sprawę w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku. Postanowienie staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione bądź uchylone w razie zmiany okoliczności.

 • • II Wydział Karny – Tel. 24 721 27 70

Orzekanie kar, środków karnych wobec sprawców przemocy w rodzinie oraz obowiązków przewidzianych w art. 72 § 1 kodeksu karnego.

 • • III Wydział Rodzinny i Nieletnich – Tel. 24 721 45 57

Orzekanie między innymi: w sprawach w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, nakładanie na rodziców bądź opiekunów małoletnich dzieci obowiązków mających na celu zmianę postępowania i poprawę sytuacji rodziny oraz zakazów dotyczących osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, orzekanie środków wychowawczych lub poprawczych w stosunku do nieletnich sprawców przemocy, wydawanie niezwłocznie orzeczenia o umieszczeniu dziecka odebranego z rodziny w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia przez pracownika socjalnego, policjanta i przedstawiciela ochrony zdrowia w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, bądź o powrocie dziecka do rodziny, rozpatrywanie zażaleń rodziców lub opiekunów na odebranie dziecka w ww. okolicznościach.

 

 1. 8.    Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Łęczycy

ul. Tumska 2, Tel. 24 721 88 76, 24 721 71 49

Kuratorzy sądowi funkcjonują w strukturach sądów rejonowych i wykonują zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Kuratorzy dla dorosłych – wykonujący orzeczenia w sprawach karnych- sprawują dozór nad skazanym. Kuratorzy rodzinni – wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich – pełnią nadzory, sporządzają wywiady środowiskowe wstępne, diagnozy środowiskowe dotyczące sytuacji opiekuńczej małoletniego lub nieletniego.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego