System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

WFOŚiGW w Łodzi - 2016


PROJEKT „NASZA Eko-PRACOWNIA” W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
,,Nasza Eko-pracownia – My i nasz świat – Szkoła Podstawowa w Błoniu”

Dofinansowany w formie dotacji przez WOJEWODZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.

Szkoła Podstawowa w Błoniu otrzymała dofinansowanie w kwocie: 35 000 na realizację projektu „Nasza Eko-pracownia – My i nasz świat – Szkoła Podstawowa w Błoniu.”

Udział własny Gminy Łęczyca wynosi: 6 200, 00 zł.
Natomiast koszt całkowity projektu wynosi: 41 200, 00 zł.

L.p.

Efekty rzeczowe zadania

Dotacja

Udział własny

Koszt całkowity zadania ogółem

1.

Pomoce dydaktyczne

11. 240,00zł

         -

11. 240,00 zł

2.

Sprzęt audio wideo, komputerowy, fotograficzny

  3. 695,00zł

3. 695,00zł

  7. 390,00zł

3.

Wyposażenie pracowni

16. 365,00zł

           -

  16. 365,00zł

4.

Rośliny doniczkowe

     500,00zł

         -

      500,00zł

5.

Tabliczki/ etykiety do oznaczania roślin

     200,00zł

         -

      200,00zł

6.

Prace remontowe

  3. 000zł

2.005,00zł

   5. 005,00zł

7.

Dokumentacja projektowa/Tablica informacyjna

          -

   500,00zł

        500,00zł

Łączny koszt zadania

35. 000,00zł

6. 200,00zł

41. 200,00zł

Szkoła Podstawowa w Błoniu  w terminie do 30.06.2017 r. realizuje zadania wynikające z projektu „Nasza Eko –pracownia – „My i nasz świat – Szkoła Podstawowa w Błoniu, który dofinansowany jest w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.

Celem projektu jest kztałtowanie  przekonań i postaw proekologicznych wśród uczniów naszej szkoły, którzy:

 • poszerzą  swoją wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej;
 • wykształcą w sobie  nawyki i zachowania ekologiczne  i postawy prozdrowotne;
 • dostrzegą związki pomiędzy działalnością człowieka, a stanem środowiska przyrodniczego;
 • będą potrafili wskazywać i rozpoznawać zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikających z działalności człowieka;
 • w przyszłości będą podejmować  działania proekologiczne;
 • będą  wykazywali odpowiednią kulturą zachowania w czasie kontaktu z przyrodą;
 • będą znali konsekwencje zmian w środowisku naturalnym dla  człowieka i innych organizmów.

Nauka w Ekopracowni będzie sprzyjała rozwojowi uczniów, przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i ekologią, i będzie inspirować młodzież do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego, a tym samym podnosić efektywność kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i będzie promować  działania na rzecz  środowiska naturalnego.

Wszystkie zrealizowane przez szkołę działania przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy i wzrostu świadomości ekologicznej u uczniów naszej szkoły.

www.zainwestujwekologie.pl


EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYCH 2015/16

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 25.180zł na realizację programu „Czysta energia inwestycją w przyszłość”- program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum im. Czesława Milosza w Topoli Królewskiej. Udział własny Gminy Łęczyca wynosi 4.800zł Całkowity koszt projektu 29.980zł. Termin realizacji projektu do 30.06.2016r.

Planowane działania i zadania w ramach projektu obejmują:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych (palniki Bunsena na kartusze nabijane, model przestrzenny do budowy atomów według Bohra, ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne, energia odnawialna wody-wiatru-słońca – model, film DVD – Odnawialne źródła energii;
 2. Wycieczki:
  • Reaktor jądrowy „Maria” – Otwock, Muzeum Techniki i Przemysłu - Warszawa,
  • Geotermia i termy - Uniejów,
  • Kopalnia węgla brunatnego – Bełchatów, park wiatrowy – Góra Kamieńsk,
  • Elektrownia wodna – Niedzica,
  • Kotłownia na biomasę, panele słoneczne – Daszyna,
  • Farma wiatrowa i fotowoltaiczna – Warszyce,
  • Zakład produkcyjny APAREL – Topola Królewska,
  • Panele słoneczne – Topola Królewska.
 3. Warsztaty/zajęcia stacjonarne: o „Jak Eko poznał Lansa”,
  • „Energia Ziemi”,
  • „Przejadamy energię”.
  • Powyższe warsztaty/zajęcia stacjonarne prowadzone są przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi.
  • Zajęcia prowadzone przez pracownika referatu ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Promocji Gminy Łęczyca o zasadzie działania kolektorów słonecznych oraz korzyściach ekonomicznych z ich zamontowania.
 4. Konkursy:
  • „Blaski i cienie OZE” – test wiedzy o alternatywnych źródłach energii dla uczniów klas I-III,
  • „Sposoby oszczędzania energii” - konkurs plastyczny o sposobach oszczędzania energii przeznaczony dla uczniów klas I-III,
  • „Jak OZE zmienił krajobraz wokół nas?” – konkurs fotograficzny polegający na przedstawieniu krajobrazu przeobrażonego w wyniku zastosowania alternatywnych źródeł energii przeznaczony dla uczniów klas I-III,
  • „Miejsca warte zobaczenia” – konkurs fotograficzny przeznaczony dla uczniów klas I-III, miejsca atrakcyjne turystycznie, które odwiedzili uczniowie podczas realizacji programu,
  • „Nasza Maria – życie i dorobek” – klasowy konkurs dla uczniów I-III polegający na wykonaniu plakatu informującego o niezwykłym dorobku Marii Skłodowskiej – Curie oraz wpływie jaki wywarła na rozwój energetyki jądrowej.
 5. Inne działania:
  • Pokaz doświadczeń chemicznych - reakcje egzo – endoenergetyczne,
  • Udział uczniów w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Postaw na Słońce”,
  • Zorganizowanie konferencji „Jestem prosumentem”,
  • Wystawy prac konkursowych.

Działania zaproponowane w projekcie przyczynią się do ukształtowania świadomości ekologicznej, rozumianej jako wiedza, poglądy i wyobrażenia ludzi o środowisku przyrodniczym i jego ochronie.


Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 20.690,00 zł na realizację programu „Każde dziecko wie, że przyroda sama nie ochroni się” – projekt edukacji ekologicznej realizowany w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej. Wkład własny Gminy Łęczyca to 2.495,00zł. Koszt całkowity projektu wynosi 23.185,00zł.

Planowane działania i zadania w Samorządowej Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej w ramach projektu obejmują:

 1. zakup pomocy dydaktycznych: Multimedialny Atlas do przyrody – Polska i przyroda wokół nas, książki - Badamy alternatywne źródła energii, Ekologia –pierwsze eksperymenty, , Idziemy nad morze, Idziemy nad staw, Podpatrujmy owady i pająki, Idziemy na łąkę, Zwierzęta Polski, Ekologia i ochrona środowiska,
 2. Ptaki naszych lasów część 1 i część 2, Parki narodowe, Parki narodowe i krajobrazowe, Przyroda i jej ochrona-tablica magnetyczna ,Ekologia na co dzień – plansze i karty pracy, miniwizjery przyrodnicze – cykle życia, tarcze ćwiczeń S1 i S2,
 3. wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
  • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
  • Nadleśnictwo Kutno –Ścieżka edukacyjna w Raciborowie
  • Ośrodek Działań Edukacyjnych ”Źródła” w Łodzi
  • Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Łodzi
  • Ogród Botaniczny i Palmiarnia w Łodzi
  • Formy ochrony przyrody na przykładzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  • Walory przyrodnicze Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej
  • Wrocławskie ogrody i Książański Park Krajobrazowy
 4. warsztaty/zajęcia stacjonarne:
  • zajęcia dla klas I-III :ochrona ptaków na terenie obszaru chronionego „Natura 2000”, spotkanie z leśnikiem „Wśród leśnych drzew”
  • zajęcia dla klas IV-VI :ochrona przyrody na obszarze Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, spotkanie z leśnikiem „Rezerwaty przyrody w Nadleśnictwie Kutno”
 5. konkursy:
  • „Mój dom jest Eko” – konkurs plastyczny dla klas I-VI polegający na ukazaniu działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu dziecka
  • „Pomniki przyrody w powiecie łęczyckim” - konkurs fotograficzny dla klas IV- VI, którego celem jest uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody w najbliższej okolicy
  • „Parki krajobrazowe województwa łódzkiego” - konkurs dla klas VI polegający na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, ideą konkursu jest poszerzenie wiedzy ekologicznej i utrwalenie wiadomości o formach ochrony przyrody województwa łódzkiego.
  • „Parki narodowe w Polsce” - konkurs wiedzowy dla klas V, którego celem jest pogłębienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, kształtowanie postaw ekologicznych i rozwijanie zainteresowań ekologicznych.
  • „Festiwal Piosenki Ekologicznej” - konkurs przeznaczony dla uczniów klas I- VI, którego celem jest uświadomienie uczniom odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją oraz popularyzacja piosenek o tematyce ekologicznej
 6. inne działania zaplanowane w Projekcie, w ramach których będą wykorzystane zakupione pomoce dydaktyczne (zajęcia lekcyjne, koła przyrodniczo-ekologiczne, akcje, inne)
  • zajęcia lekcyjne w klasach I-III
  • zajęcia lekcyjne w klasach IV-VI
  • koło przyrodnicze
  • wystawa prac laureatów konkursu plastycznego
  • wystawa prac laureatów konkursu fotograficznego
  • Happening „Każdy człowiek zyska na ochronie środowiska”
  • Światowy Dzień Ziemi
  • Questing
  • Ekologiczny Hubertus Łęczycki

Wszystkie podjęte przez szkołę działania przyczynią się do zwiększenia wiedzy ekologicznej i przyrodniczej dzieci oraz wzbogacenia szkoły w nowe pomoce dydaktyczne.


Szkoła Podstawowa w Błoniu otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 14 850,00zł a realizację programu „Mamy tylko jedną Ziemię- edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Błoniu w roku szkolnym 2015/2016. Udział własny Gminy Łęczyca wynosi 1 650, 00 zł. Natomiast koszt całkowity projektu wynosi 16 500, 00 zł.

Cele Projektu „Mamy tylko jedną Ziemię” są następujące:

 1. kształtowanie zachowań proekologicznych,
 2. rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska przyrodniczego,
 3. rozumienie zagrożeń dla środowiska naturalnego (zanieczyszczenie powietrza),
 4. poznawanie różnych rodzajów i źródeł energii, w tym energii odnawialnych,
 5. promowanie oszczędzania energii w domu, w szkole i społeczności lokalnej,
 6. uwrażliwianie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzeń elektrycznych,
 7. uświadamianie znaczenia wody dla życia wszystkich istot na Ziemi,
 8. poznawanie sposobów oszczędnego gospodarowania wodą, jak również uświadamianie zagrożeń związanych z nieodpowiednią eksploatacją wody i jej zanieczyszczeniem,
 9. uświadomienie szkodliwości odpadów dla środowiska przyrodniczego,
 10. podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu,
 11. stwarzanie życiowych sytuacji problemowych sprzyjających wykorzystaniu wiedzy i umiejętności praktycznych,
 12. przybliżenie tematu zdrowej żywności.

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Błoniu w ramach realizacji projektu podejmuje się następujących działań

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego