System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

WFOŚiGW w Łodzi - 2012Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 312350 w miejscowości Lubień

Inwestycja obejmowała wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ilości dn=800 mm, L=318,9m  – betonowa; dn=300 mm – L=1,4m –PVC;  dn=160 mm, L=315,3 mb PVC; montaż studni d=315mm PVC – 5 szt., d=1200 mm żel-bet. 4 szt. korytowanie istniejącego rowu przydrożnego, ułożenie kolektora, wykonanie prac ziemnych, montaż studni oraz zasypanie kolektora. Wykonanie powyższych prac umożliwiło skuteczne odwodnienie pasa drogowego, jak również odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi. Zwiększyło również bezpieczeństwo poruszających się pojazdów poprzez zasypanie głębokiego rowu zlokalizowanego przy drodze.


Budowa przyszkolnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie

W ramach inwestycji wybudowana została oczyszczalnia odprowadzająca ścieki z budynku szkoły. Oczyszczalnia posiada niezbędne atesty i  aprobaty techniczne. Ciąg technologiczny oparty jest na pojedynczej heterogenicznej zawiesinie osadu czynnego metodą zatopionych złóż biologicznych, przedmuchiwanych sprężonym powietrzem. 

W rezultacie 6,36 m3/dobę ścieków w ciągu doby jest oczyszczona. Ścieki spełniają parametry wymagane przez obowiązujące przepisy ochrony środowiska. Technologia polega na biologicznym rozkładzie związków węgla, azotu i fosforu z wykorzystaniem jako bioreaktora biologicznego zatopionych złóż biologicznych napowietrzanych sprężonym powietrzem. Niezbędne dla pełnego oczyszczania warunki technologiczne spełnia ciąg technologiczny złożony z osadnika wstępnego, komory stabilizacji i funkcji recyrkulacyjnych oraz bioreaktora z komorą sedymentacji. Przelewowe procesy wspomagane dźwigniami powietrznymi z sekwencyjnym sterowaniem zakresie natężenia i okresów podania sprężonego powietrza zapewniają recyrkulacje niezbędne dla zamierzonego wywołania procesów nitryfikacji i denitryfikacji, przez co następuje redukcja węgla, azotu i neutralizacja.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego