System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013


Wdrożono System Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

W październiku 2014 r. zakończyła się realizacja projektu  nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12/ pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Łęczyca ”. Dzięki realizacji projektu, dla mieszkańców oddane zostaje  narzędzie w formie mapy obejmującej obszar całej gminy, którą można dowolnie powiększać i tak komponować jej treść aby uzyskać potrzebne informacje. System Informacji Przestrzennej dostępny jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową pod adresem: www.sip.gminaleczyca.pl

System Informacji przestrzennej (SIP) wyposażony jest w interaktywne warstwy pogrupowane tematycznie, do których należą:

  • ewidencja i adresy,
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • Studium  - kierunki zagospodarowania przestrzennego,
  • tereny inwestycyjne,
  • instytucje i przedsiębiorstwa,
  • infrastruktura techniczna,
  • dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

Po wybraniu odpowiedniej warstwy możemy uzyskać szczegółowe informacje z danego zakresu np. granice działek i ich numery ewidencyjne, obręby geodezyjne, klasyfikacje gruntów, lokalizacje instytucji wraz z danymi teleadresowymi, obiekty chronione, tereny inwestycyjne, itp.

Ponadto aplikacja wyposażona jest w narządzie umożliwiające wyszukiwanie konkretnej nieruchomości znając jej adres lub numer ewidencyjny działki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji np. na temat przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wystarczy uruchomić odpowiednią warstwę tematyczną lub wyszukać miejscowy plan po numerze uchwały. Dla celów informacyjnych istnieje możliwość wygenerowania wypisu i wyrysu.

Funkcją SIP-u jest udostępnianie informacji dotyczących danych przestrzennych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej wdrażającej ustalenia, stworzonej w 2004 roku przez Komisję Europejską dyrektywy INSPIRE, w której zawarte zostały zasady na jakich państwa członkowskie Unii Europejskiej będą udostępniać dane przestrzenne.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego