System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Stypendia i zasiłki

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Łęczycy przypomina o możliwości ubiegania się o Pomoc Materialną dla Uczniów. Wnioski pobrać można w Urzędzie Gminy w Łęczycy 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14 lub ze strony internetowej www.gminaleczyca.pl.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łęczyca (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 złotych netto, ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września 2023 r., w Urzędzie Gminy w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Termin złożenia wniosku - w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Pomoc materialna refunduje koszty poniesione na niżej wymienione artykuły szkolne, z których uczeń korzystał będzie w roku szkolnym na który złożono wniosek:

 1. podręczników i zeszytów ćwiczeń nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, lektur, słowników, atlasów, encyklopedii, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach,
 2. plecaka szkolnego 1 szt., worka szkolnego,
 3. obuwia do chodzenia po szkole – 1 para,
 4. stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego:
  - koszulka sportowa – 2 szt.,
  - spodenki sportowe – 2 szt.,
  - bluza i spodnie sportowe lub dres – 1 szt.,
  - skarpety - 2 pary,
  - obuwia sportowego (typu: trampki, adidasy, tenisówki, halówki) – 2 szt.,
 5. obuwia typu korki, jeśli są wymagane przez szkołę,
 6. strój kąpielowy, okulary pływackie, czepek, klapki na basen,
 7. okularów korekcyjnych,
 8. ubrania roboczego wymaganego przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
 9. przybory i materiały do nauki zawodu,
 10. artykułów szkolnych: m.in. piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 11. drukarka, papier, tusz do drukarki, komputer, laptop, tablet, pendrive, płyty CD/DVD,  programy komputerowe np. Microsoft Office itp.
 12. biurko, lampka do biurka, fotel/krzesło do biurka
 13. koszty abonamentu internetowego (abonament za okres roku szkolnego),
 14. instrumentów muzycznych,
 15. materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 16. przedmiotów związanych z procesem edukacyjnym, np. mikroskop, luneta, itp.
 17. Opłaty za zieloną szkołę lub dodatkowe zajęcia edukacyjne (np. opłata za naukę języków obcych, za basen itp.)
 18. Bilety miesięczne za dojazd uczniów do szkoły - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych (refundowana kwota pomniejszona będzie o wysokość zasiłku na dojazdy przyznaną przez GOPS). 


Osoba do kontaktu A.Ogórek, tel. 24 388 34 24

 
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego