System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu tych sytuacji.

Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. 
Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji o innym podłożu: ubóstwa, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać.

Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym z Gminy Łęczyca, zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, który mieści się w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 69, tel. 24 721 89 60.

W ramach swoich kompetencji i zadań pracownicy socjalni:

 1. przeprowadzają wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby,
 2. uruchamiają procedurę „Niebieskiej Karty” w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą),
 3. w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamiają organy ścigania,
 4. przygotowują plan pomocy, monitorują efekty podjętych działań,
 5. udzielają informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
 6. w uzasadnionych przypadkach kwalifikują do uzyskania pomocy finansowej, rzeczowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 7. pomagają w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 8. informują o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym np. poradnictwa prawnego, psychologicznego,
 9. biorą udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łęczyca,
 10. w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownicy socjalni wykonujący obowiązki służbowe mają prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej. Decyzja o odebraniu dziecka podejmowana jest wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką. O tym fakcie pracownik socjalny niezwłocznie powiadamia sąd opiekuńczy, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.
 11. pracownicy socjalni pouczają rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego miejscowo do jego rozpatrzenia. Ww. pouczenie wręczają na piśmie.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego