System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

System gospodarki odpadami

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Łęczyca, że w roku 2023 świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyca zgodnie z rozstrzygnięciem w drodze przetargu nieograniczonego będzie realizowane przez Konsorcjum w składzie:

Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2,

Partner: PreZero Service Centrum, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

 

Od 1 stycznia 2023 r. opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących i stawki. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

39 zł/osoby – dla nieruchomości zamieszkałych, segregujących odpady komunalne, nie korzystających z przydomowych kompostowników,

32 zł/osoby – stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, segregujących odpady komunalne korzystających z przydomowych kompostowników (zwolnienie w części w stanowi 7 zł/osoby)

 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych chcący skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nową deklarację.

 206,19 zł/rok – ryczałtowa stawka opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że zmiany mające wpływ na wysokość opłaty (narodziny dziecka, zgon itp.) należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i wynosi za:

  • worek na gruz 1m3 (załadunek do 1 Mg) – 378,00 zł/szt. brutto,
  • kontener 5m3 (załadunek do 5 Mg) – 1296,00 zł/szt. brutto.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Łęczycy, ul. Tumska 2. PSZOK jest czynny w środy od godz.7:00 do 15:00. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy nieodpłatnie umieszczać odpady tzw. problemowe, czyli: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony od samochodów osobowych.

UWAGA: W przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku segregacji odpadów komunalnych w drodze decyzji naliczona zostanie opłata podwyższona – dwukrotność stawki opłaty podstawowej.

  

Uchwały Rady Gminy w Łęczycy:

Uchwała Nr LIX/328/2022 Rady Gmina w Łęczycy z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr LXI/342/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Łęczyca

Uchwała Nr XV/85/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca”.

Uchwała Nr XV/86/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca.

Uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2019 r. Nr XVII/101/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XX/122/2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała XIX/119/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2019 r. Nr XVII/103/2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łeczyca za 2022 rok

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Osiągnięty poziom recyklingu w roku 2022 wyniósł 28,77 %

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego