System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Granty Sołeckie


Sołectwo Leźnica Mała jest kolejnym, w jakim realizowany był tegoroczny projekt dofinansowany w ramach tzw. grantów sołeckich. Pozyskane przez Gminę Łęczyca  z budżetu Województwa Łódzkiego środki w kwocie 10 000 zł przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej w budynku OSP. „Świetlica wiejska miejscem naszych spotkań integracyjnych”, pod takim hasłem mieszkańcy sołectwa od lipca do listopada prowadzili działania polegające na  odnowieniu kluczowego miejsca spotkań, poprzez malowanie ścian czy zakup nowego wyposażenia w postaci krzeseł, zestawu naczyń, garnków itp. Realizacja projektu wpłynie niewątpliwie na zwiększenie atrakcyjności świetlicy, poprawę komfortu jej użytkowania, a także ułatwi organizację szeregu spotkań czy imprez kulturalno-edukacyjnych. Ułatwi także reaktywowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich będącego ostoją kapitału społecznego w Leźnicy Małej.

Działania przeprowadzone w ramach projektu wpłyną na dalszy rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne, aktywizacja lokalnej społeczności. Wprowadzone zmiany wpłyną na poprawę wizerunku i pozytywne postrzeganie miejscowości Leźnica Mała, świetlica będzie miała ładny, estetyczny wygląd. Wyposażona świetlica wiejska będzie atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu dla osób w różnym wieku, będzie to również jednostka kulturotwórcza w ten sposób zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców i podniesie jakość życia na terenie wiejskim.

Na zakończenie realizacji projektu odbyło się uroczyste podsumowanie, które ze względów epidemiologicznych odbyło się z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Od 1 lipca na terenie sołectwa Siedlec, a dokładnie w budynku miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej realizowany był projekt pn. „Doposażenie budynku Ochotniczej Straży pożarnej Sołectwa Siedlec w krzesła i stoły”. Został on dofinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000 zł w ramach tzw. grantów sołeckich. Celem zadania było podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców Sołectwa oraz ich integracja, poprzez zapewnienie im miejsca wspólnych spotkań, organizacji imprez artystycznych, kulturalnych i świątecznych.

Od początku w realizację projektu zaangażowani byli mieszkańcy Sołectwa, którzy czynnie włączyli się w działania mające za zadanie zrewitalizowanie sali OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej. W tym celu zakupione zostały stoły oraz krzesła, co niewątpliwie wpłynie na zwiększenie częstotliwości użytkowania budynku OSP jako miejsca spotkań dla mieszkańców. Będzie to niewątpliwie miejsce, które będzie wykorzystywane do realizacji przedsięwzięć, które do tej pory były wręcz niemożliwe do realizacji, jak choćby organizacja Koła Gospodyń Wiejskich. Utworzenie świetlicy wiejskiej będzie dobrą okazją do zawierania nowych znajomości i bliższego poznania sąsiadów. Wspólne spotkania w miejscu atrakcyjnym dla różnych grup wiekowych będą sprzyjały integracji mieszkańców, nawiązywaniu nowych znajomości, kontaktów, a także wpłyną na integrację lokalnego środowiska.

Uroczyste otwarcie odrestaurowanej sali oraz podsumowanie projektu odbyło się w dniu 5 listopada przy zachowaniu reżimu sanitarnego związanego z panującą w kraju epidemią koronawirusa. Niestety z tego powodu nie mogły odbyć się wszystkie zaplanowane w tym dniu działania.


W okresie od 1 lipca do 9 listopada na terenie Sołectwa Mikołajew realizowany był projekt pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców sołectwa Mikołajew”, na który Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000 zł w ramach tzw. grantów sołeckich. Celem projektu było podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Sołectwa Mikołajew poprzez remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej. Do tego celu przeznaczone zostały pomieszczenia OSP w Mikołajewie.

W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci stołów konferencyjnych, krzeseł, karniszy, firan, kinkietów oraz parapetów wewnętrznych, które dadzą możliwość wspólnej integracji mieszkańców. Dzięki temu budynek OSP stanie się miejscem spotkań towarzyskich, edukacyjnych i rekreacyjnych. Remiza OSP dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa ma szansę stać się centrum kulturalnego wsi i w okresie wiosenno-letnim będzie wykorzystywana do urządzania imprez sołeckich, mających na celu budowę więzi między mieszkańcami oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej. Na zakończenie realizacji projektu odbyło się uroczyste zakończenie projektu, które ze względów na panującą w kraju epidemię zostało zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego, przez co nie mogły się odbyć wszystkie zaplanowane atrakcje.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego