System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Regulamin Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych

REGULAMIN

 Użytkowania terenów Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Wilczkowicach Górnych,  gmina Łęczyca

 1. Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych jest zlokalizowane na działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 41/5, 42/4, 42/5 przy Szkole Podstawowych w Wilczkowicach Górnych w granicach ogrodzenia.
 2. Zarządcą terenu jest Gmina Łęczyca, która dba o porządek i utrzymanie należytego stanu obiektu oraz obszaru wokół niego.
 3. Teren Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu we wsi Wilczkowice Górne jest obiektem ogólnodostępnym czynnym w sezonie wiosenno - letnio - jesiennym od środy do niedzieli w godzinach od 12.00 do zmierzchu, lecz nie później niż do godziny 20.00, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
 4. Z Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych korzystają mieszkańcy miejscowej społeczności.
 5. Zorganizowane grupy zewnętrzne, każdorazowo wymagają zgody Wójta Gminy Łęczyca na korzystanie z obiektu.
 6. Z urządzeń na placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 15
 7. Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów dorosłych.
 8. Zarządca terenu nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu
 9. Nie dopuszcza się użytkowania nawierzchni w celu innym niż zajęcia sportowe. Przeznaczenie oraz konstrukcja nawierzchni wyklucza organizowanie na niej jakichkolwiek imprez pozasportowych ( koncerty, imprezy okolicznościowe).
 10. Nawierzchnię bieżni oraz boiska ze sztucznej trawy nie można użytkować w obuwiu podkutym częściami metalowymi oraz w obuwiu sportowym typu kolce lub buty piłkarskie wyposażone w korki .
 11. Zabrania się jazdy po nawierzchni rolkami, deskorolkami, wrotkami, pojazdami kołowymi ( hulajnogi, rowery, motocykle i inne)
 12. Zabrania się ustawiania na nawierzchni jakichkolwiek przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe ( ławki, krzesła , stoły, podium, rusztowanie i inne).
 13. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są dbać o obiekt, użytkować go zgodnie z Regulaminem.
 14. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe wynikłe w trakcie korzystania z obiektów i urządzeń Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych.
 16. Rozstrzygnięcia w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, jako ostateczne podejmuje Wójt Gminy Łęczyca.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 75/2019
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia  28 maja 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego