System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

OZE w Gminie Łęczyca

W dniu 1 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Łęczycy miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu „Czyste Powietrze – OZE w Gminie Łęczyca”, na które Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 3 122 293,83 zł w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 4 115 224,29 zł.

W imieniu Województwa Łódzkiego dokument podpisał Wicemarszałek Województwa Pan Grzegorz Wojciechowski. Natomiast ze strony Gminy Łęczyca swój podpis na umowie złożyli Pan Wójt Jacek Rogoziński oraz Pani Skarbnik Agnieszka Kaszubska. Przy podpisywaniu umowy obecny był także Pan Senator RP Przemysław Błaszczyk, dzięki którego zaangażowaniu udało się pozyskać środki na realizację inwestycji.

Dzięki unijnemu wsparciu, już wkrótce mieszkańcy, którzy zadeklarowali w roku 2017 chęć uczestnictwa w projekcie będą mogli korzystać z odnawialnych źródeł energii, dzięki montażowi w ich domostwach paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę. Celem głównym projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych województwa. Realizacja projektu ma również na celu poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków w Gminie Łęczyca.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego