System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piekaciu”

W dniu 27 listopada 2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, a Gminą Łęczyca została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Na mocy umowy – na podstawie wcześniej złożonego wniosku o przyznanie pomocy – Gminie zostały przyznane środki finansowe w wysokości 693.653,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piekaciu”. Całkowity planowany koszt modernizacji SUW w Piekaciu to 1.130.682,66 zł.

Uroczystość podpisania umów zainaugurowana została wystąpieniami Pana Włodzimierza Fisiaka – Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Witolda Stępnia – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego.

Następnie Pani Maria Kaczorowska – Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich – podsumowała nabór wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Podziękowała zgromadzonym za podjęte wysiłki na rzecz wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, których materialne rezultaty widoczne będą wkrótce na terenach wiejskich województwa łódzkiego w postaci licznych inwestycji usprawniających życie i działalność gospodarczą na obszarach wiejskich.

W dniu 15 stycznia 2010r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę –Firmę „INSTALCOMPACT” Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego. Wartość przedmiotu zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została ustalona na kwotę 882 940,39 zł brutto. Całkowita wartość zadania to kwota 908 234,39 zł, brutto kwota dofinansowania ze środków unijnych – 551 884,00 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Inwestycja została zakończona w dniu 27 lipca 2010r.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego