System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

WFOŚiGW w Łodzi - 2013


Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łęczyca

Ogólna wartość zadania: 11 181 zł.
Wysokość dotacji uzyskanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 10 063 zł.

Opis zakresu projektu:
Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r., nakłada na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższą ustawą, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Łęczyca zostaną objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013r.

W ramach projektu dostępny będzie serwis internetowy Czysta Gminato rozwiązanie umożliwiające uruchomienie przez gminę portalu ekologicznego gdzie będą zamieszczane informacje dla mieszkańców gminy. Rozwiązanie to pozwoli na zgromadzenie istotnych dla mieszkańców informacji dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami.

Zakupione w ramach projektu oprogramowanie pozwoli na stworzenia bazy nieruchomości, co zapewni wszystkim mieszkańcom gminy objęcie zorganizowanym systemem gospodarki odpadami. Umożliwi prowadzenie rejestru działalności regulowanej. Oprogramowanie to zapewni możliwość realizacji operacji związanych z ustaleniem wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla poszczególnych nieruchomości zamieszkałych na podstawie złożonych deklaracji. Ułatwi szybkie wyszukanie właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie. Oprogramowanie będzie posiadało pełną ingerencję z systemami do obsługi księgowo-podatkowej, co znacznie usprawni prace oraz obsługę petentów.


"MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA"

W roku szkolnym 2012/2013 trzy  placówki z terenu gminy Łęczyca wzięły udział w  konkursie pt."Moja wymarzona ekopracownia",organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zostaną utworzone pracownie ekologiczno-przyrodnicze. Pracownie wyposażone będą między innymi w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją przyrodniczą/biologiczną/ekologiczną, sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny. Dzięki dobrze wyposażonej sali dzieci i młodzież w nowoczesny sposób zdobywać będą wiedzę  z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej.
Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej na realizację zadania pod nazwą: Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologiczno- przyrodniczej „EKOLANDIA” przy Szkole Podstawowej w Leźniacy Małej przyznano dotację  w wysokości: 40 500,00zł.

Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej na realizację zadania pod nazwą: „Moja wymarzona ekopracowania” w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  przyznano dotację w wysokości: 39 181,00zł

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej na realizację zadania pod nazwą: „Moja wymarzona ekopracownia” w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej przyznano dotację w wysokości 37.727,94 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego