System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2022-01-13 ]

do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zmianami ) na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie  zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy realizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Łęczyca w zakresie:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

  1. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej di opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa Uchwała Nr XLIV/250/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami  pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w pracach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. Kandydatury osób należy składać na piśmie - na formularzu zgłoszeniowym , stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  ogłoszenia
  4. 4.      Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy w Łęczycy , ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca z dopiskiem „ Komisja konkursowa – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” w terminie do 21 stycznia 2022 r. ( włącznie)
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego