System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Raport o stanie Gminy Łęczyca – debata z udziałem mieszkańców

[ 2020-06-05 ]

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), wójt co roku  do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz. 875) termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego przypadający w 2020 r. przedłużono o 60 dni.

Raport obejmuje  podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, w Gminie Łęczyca co najmniej 20 osób.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Sesja Rady Gminy w Łęczycy, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Łęczyca za 2019 rok zaplanowana jest na dzień 24 czerwca 2020 r.

Na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców

Mieszkańcy Gminy Łęczyca mogą zgłaszać swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Łęczyca za 2019 rok do Przewodniczącego Rady Gminy w Łęczycy do dnia 23 czerwca 2020 r.  do godz. 17.00 (Urząd Gminy w Łęczycy – pokój nr 5a).

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego