System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Inne instytucje pomagające osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

1.  Placówki oświatowe:

 1. Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej
  • tel. 24 722 32 31
 2. Szkoła Podstawowa w Błoniu
  • tel. 24 721 17 21
 3. Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej
  • tel. 24 721 18 60
 4. Szkoła Podstawowa w Siedlcu
  • tel. 24 721 14 27
 5. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej
  • tel. 24 722 34 23
 6. Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach
  • tel. 24 722 44 86

Placówki oświatowe poprzez działalność psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, wychowawców oraz nauczycieli udzielają pomocy dzieciom i młodzieży będących świadkami lub ofiarami przemocy w rodzinie i w szkole, jak również ich rodzicom. Uruchamiają procedurę „Niebieskiej Karty” przewidzianej dla przedstawicieli oświaty w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą).

2.  Instytucje ochrony zdrowia:

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
  • ul. Zachodnia 6, tel. 24 388 26 01, pogotowie ratunkowe 999, 112, 24 721 21 87
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDAR
 3. Przychodnia w Łęczycy, ul. Kilińskiego 4, tel. 24 721 28 80
 4. Przychodnia w  Leźnicy Małej, tel. 24 721 18 24
 5. Przychodnia w Siedlcu, tel. 24 721 14 91

Oprócz udzielania pomocy medycznej pracownicy ochrony zdrowia wystawiają na prośbę osób poszkodowanych bezpłatne zaświadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, uruchamiają procedurę „Niebieskiej Karty” przewidzianej dla przedstawicieli ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą).

3.  Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycyul. Kaliska 13, tel. 24 721 28 37

Oferuje pomoc dla:

 • dzieci i młodzieży - realizuje programy edukacyjno – wychowawcze z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy w rodzinie i w szkole poprzez pracę indywidualną  i grupową;
 • osób dorosłych - udziela porad i wsparcia rodzicom i nauczycielom.

4.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy, tel. 24 721 89 47 (sekretarz GKRPA)

Uruchamia procedurę „Niebieskiej Karty” przewidzianą dla GKRPA w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą). Sprawców przemocy, którzy stosują wobec rodziny przemoc w związku z nadużywaniem alkoholu, GKRPA kieruje na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, oraz w razie potrzeby występuje z wnioskiem do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich o zastosowanie wobec uzależnionego sprawcy przemocy obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

5.  Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, tel. 24 721 11 00

Podejmuje niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób będących ofiarami przemocy. Udziela pomocy ofiarom przemocy głównie poprzez interwencję i uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”.

6.  Prokuratura Rejonowa w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 16, tel. 24 721 34 30

Osoby pokrzywdzone na skutek przemocy w rodzinie, a także świadkowie mogą złożyć w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno – skargowym lub  wniosek o ściganie przestępstwa.

7.  Sąd Rejonowy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 16

I Wydział Cywilny – tel. 24 721 35 70

Rozpoznawanie spraw dotyczących zobowiązania członka rodziny, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, do opuszczenia mieszkania na żądanie osoby dotkniętej przemocą. Sąd powinien rozpoznać sprawę w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku. Postanowienie staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione bądź uchylone w razie zmiany okoliczności.

II Wydział Karny – tel. 24 721 27 70

Orzekanie kar, środków karnych wobec sprawców przemocy w rodzinie oraz obowiązków przewidzianych w art. 72 § 1 kodeksu karnego.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – tel. 24 721 45 57

Orzekanie między innymi: w sprawach w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, nakładanie na rodziców bądź opiekunów małoletnich dzieci obowiązków mających na celu zmianę postępowania i poprawę sytuacji rodziny oraz zakazów dotyczących osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, orzekanie środków wychowawczych lub poprawczych w stosunku do nieletnich sprawców przemocy, wydawanie niezwłocznie orzeczenia o umieszczeniu dziecka odebranego z rodziny w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia przez pracownika socjalnego, policjanta i przedstawiciela ochrony zdrowia w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, bądź o powrocie dziecka do rodziny, rozpatrywanie zażaleń rodziców lub opiekunów na odebranie dziecka w ww. okolicznościach.

8.  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Łęczycy ul. Tumska 2, tel. 24 721 88 76, 24 721 71 49

Kuratorzy sądowi funkcjonują w strukturach sądów rejonowych i wykonują zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Kuratorzy dla dorosłych – wykonujący orzeczenia w sprawach karnych- sprawują dozór nad skazanym. Kuratorzy rodzinni – wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich – pełnią nadzory, sporządzają wywiady środowiskowe wstępne, diagnozy środowiskowe dotyczące sytuacji opiekuńczej małoletniego lub nieletniego.


Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego