System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Stypendia i zasiłki

Urząd Gminy w Łęczycy informuję o możliwości ubiegania się o Pomoc Materialną dla Uczniów. Wnioski pobrać można w Urzędzie Gminy w Łęczycy 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14 pok. Nr 5 lub ze strony internetowej www.gminaleczyca.pl

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łęczyca (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 złotych netto, ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Termin ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego w Urzędzie Gminy w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14 pok. nr 5.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Termin złożenia wniosku - w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Pomoc materialna refunduje koszty poniesione na niżej wymienione artykuły szkolne, z których uczeń korzystał będzie w roku szkolnym na który złożono wniosek:

 • podręczniki, słowniki i encyklopedie, przybory szkolne, plecaki szkolne, kalkulator, zeszyty, bloki rysunkowe, papier do drukarki, tusz do drukarki,
 • biurko szkolne, fotel obrotowy, lampka do biurka,
 • odzież sportowa na lekcje w-f: spodenki sportowe bądź spodnie sportowe
  ( max. 3 szt. na rok szkolny ), koszulki sportowe ( max. 3 szt. na rok szkolny, bluza sportowa ( max 3 szt. na rok szkolny), obuwie sportowe typu adidas, tenisówki ( max. 3 szt. na rok szkolny ),
 • opłata za zieloną szkołę
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne (np. opłata za naukę języków obcych, za basen itp.),
 • bilety miesięczne za dojazd uczniów do szkoły ( refundowana kwota pomniejszona będzie o wysokość zasiłku na dojazdy przyznaną przez GOPS ).
Pliki do pobrania:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego