System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

System gospodarki odpadami

Uchwały Rady Gminy:

Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca”.

Uchwała NR XXIV/154/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR XXV/160/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała NR XXVII/176/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Uchwała NR XXVII/177/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała NR XXIV/155/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 sierpnia 2016 r.  sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca.

Uchwała NR XXV/161/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 września 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/155/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łęczyca za 2016r.
Pliki do pobrania:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego