System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! 16 siepnia (piątek) - dzień wolny od pracy, 24 sierpnia (sobota) - dzień pracujący     

Aktualności

2019-07-17 Aktualności

 Wspólne posiedzenie Komisji

 Działając na podstawie § 69 Statutu Gminy Łęczyca zawiadamia się, że w dniu 22 lipca 2019r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji wraz z Komisją Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg Rady Gminy w Łęczycy do udziału, w którym serdecznie Pana/ią zapraszam.


2019-07-17 Aktualności

 XII -nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Łęczycy ( 22 lipca, godz. 13:00 )

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) w związku z § 25 ust. 1 Statutu Gminy Łęczyca, zwołuję nadzwyczajną XII sesję Rady Gminy w Łęczycy na dzień 22 lipca 2019r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. M. Konopnickiej 14, do udziału w której serdecznie Pana/Panią zapraszam.2019-07-15 Aktualności

 Przebudowa drogi w Prądzewie zakończona!

W dniu 10 lipca 2019 r. Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński dokonał odbioru drogi nr 312 309 oraz łączącej się z nią drogi wewnętrznej w miejscowości Prądzew, które od początku czerwca poddawane były przebudowie. Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie stanowiącej 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 374 828,50 zł.


2019-07-12 Aktualności

 Dotacja na remont Kościoła w Siedlcu przyznana!

Miło nam poinformować, iż wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji eklektycznego kościoła w Siedlcu” złożony w ramach naboru na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego, zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego, otrzymał dotację w wysokości 75 000,00 zł.


2019-07-11 Aktualności

 Wybory do Izb Rolniczych

Informuję, że uchwałą nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.


2019-07-11 Aktualności

 OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 34 W Łęczycy z dnia 5 lipca 2019 r.


2019-07-10 Aktualności

 Biesiada Strażacka za nami

7 lipca, już po raz aiódmy, na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie odbyła się Biesiada Strażacka Gminy Łęczyca. Impreza ta jest swoistym podziękowaniem dla strażaków za ich trud i zaangażowanie w zapobieganie i ratowanie życia oraz dobytku mieszkańców w związku z pojawiającymi się na terenie Gminy klęskami żywiołowymi, pożarami, wypadkami, itp. Organizatorami biesiady było OSP w Jankowie oraz Urząd Gminy w Łęczycy.2019-07-02 Aktualności

 Umowa na OZE podpisana!

W dniu 1 lipca w Urzędzie Gminy w Łęczycy miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu „Czyste Powietrze – OZE w Gminie Łęczyca”, na które Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 3 122 293,83 zł w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 4 115 224,29 zł.Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego