System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    12 czerwca - dzień wolny od pracy, 27 czerwca - pracująca sobota     

Aktualności

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu:„Czyste powietrze – OZE w Gminie Łęczyca"

[ 2020-04-29 ]


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IV  Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1  Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, projekt nr RPLD.04.01.02-10-0022/18-00.

Celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy Łęczyca oraz zmniejszenie wykorzystania kopalnianych źródeł energii prowadzące do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Celami szczegółowymi projektu, są:

 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię z konwencjonalnych źródeł,
 • zmniejszenie strat energii i poprawa wskaźników jej zużycia poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z OZE,
 • zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE,
 • redukcja szkodliwej emisji CO2 – cel średniookresowy w zakresie ochrony klimatu Polityki ekologicznej państwa,
 • zmniejszenie wykorzystania kopalnianych źródeł energii,
 • ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko,
 • zaoszczędzenie zasobów naturalnych,
 • poprawa warunków zdrowotnych ludności i jakości życia mieszkańców, co przełoży się na polepszenie wizerunku gminy i regionu,
 • ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców gminy i powiatu łęczyckiego,
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowania na choroby układu oddechowego,
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i promowanie wykorzystania OZE.

Planowane efekty

Wskaźniki produktów:

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,43 [MWe],
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 1,25 [MWt],
 • Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 103 [szt.],
 • Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 133 [szt.],
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego: 103 [szt.],
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego: 97 [szt.],
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy: 36 [szt.],

Wskaźniki rezultatów:

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 1 005,15 [tony równoważnika CO2/ rok].

 

Całkowita wartość projektu:  4 115 224,29 zł

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 3 122 293,83 zł

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego