System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Kolejne drogi poddane przebudowie

[ 2017-12-06 ]

W dniu 4 grudnia 2017 roku Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński, przedstawiciele Wykonawcy, inspektor nadzoru oraz Przewodniczący Rady Gminy Łęczyca Pan Włodzimierz Starzyński dokonali końcowego odbioru robót w zakresie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zawada o długości 0,327 km i szerokości 4,5 m. W ramach inwestycji droga szutrowa otrzymała nową nawierzchnię bitumiczną. Ponadto wykonane zostały pobocza z kruszywa łamanego pochodzenia magmowego oraz wykonano rowy odprowadzająco – odparowujące. Koszt inwestycji wyniósł 305 040,00 zł. Środki na realizację zadania zostały pokryte w 100%  z budżetu Gminy Łęczyca. Wykonawcą robót była firma Handlowo – Usługowa S.C. Łuczak W.J. z Uniejowa.

Natomiast w
 dniu 10 października bieżącego roku zakończono realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 312337 na odcinku Leźnica Mała - Zduny. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane w kwocie 100 550,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz z budżetu Gminy Łęczyca w kwocie 960 866,57zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 061 416,57 zł. Prace wykonane zostały na odcinku o długości  1, 473  km i szerokości 5,5 m. W ich ramach wykonano m.in. podbudowę z kruszywa pochodzenia magmowego, ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, pobocza z kruszyw łamanych ze skały magmowej, rowy odwadniające, a także zamontowano oznakowanie drogowe. Zamontowano także lustra poprawiające widoczność.

Nowe drogi niewątpliwie poprawiły komfort dojazdu mieszkańców do swoich domostw, a także estetykę tego obszaru wsi. Warto podkreślić, że przebudowa dróg będzie służyć poprawie bezpieczeństwa oraz usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego, zapewni poprawę parametrów użytkowych i technicznych dróg oraz podniesie poziom i jakość życia mieszkańców miejscowości.

Galeria zdjęć:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego