System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuję

[ 2021-11-16 ]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy ponowrue przypomma, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną (rolnicy prowadzący uprawę produktów pochodzenia roślinnego czyli zbóż, warzyw, owoców, ziół, grzybów hodowlanych) mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z  zapisami   art.  63  ust.  1,  ust.  2  pkt  12  oraz  ust.  3  ustawy   z  dnia  25  sierpnia  2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.). Podmiot działający na rynku spożywczym jest zobowiązany złożyć do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych (wzór wniosku w załączniku pisma).

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż każdy producent pierwotny (rolnik) zobowiązany jest do zgłoszenia właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu każdego przypadku zmiany produkcji celem dokonania aktualnych zmian w rejestrze. Kto prowadzi działalność w zakresie produkcji pierwotnej bez złożenia wniosku o wpis do rejestru   zakładów   podlega   karze   pieniężnej   do trzydziestokrotnego  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający (art.  103,  ust.  1,  pkt  4 w/cytowanej  ustawy) Powyższe informacje proszę przekazać podmiotom prowadzącym produkcję pierwotną (rolnikom) na terenie gminy.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego