System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2024-06-03 ]

Na podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia nr 831/2024 Wójta Gmina Łęczyca z dnia 8 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca Wójt Gminy Łęczyca ogłasza przetarg pierwszy ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Janków na terenie gminy Łęczyca.

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest poniższa nieruchomość:

1. położenie działki wg katastru (obręb): JANKÓW

2. nr działki: 114/2

3. powierzchnia działki (ha): 0,54 ha

4. nr księgi wieczystej: LD1Y/00035480/5

5. przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyca działka oznaczona jest symbolem RP – uprawy rolne; zakaz realizacji nowej zabudowy niezwiązanej z produkcją rolną, możliwość adaptacji istniejącej zabudowy, plan dopuszcza w ramach istniejącego siedliska wymianę i rozbudowę istniejących obiektów w tym uzasadnioną potrzebami gospodarstwa rolnego. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej z częścią mieszkalną oraz dwoma budynkami gospodarczymi, częściowo ogrodzona.

6. opis nieruchomości:

Działka od strony południowej zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej 216,57 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, strop żelbetowy gęstożebrowy, dach – stropodach wentylowany kryty papą, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, elewacje- tynk cementowo – wapienny, stolarka okienna w części mieszkalnej PCV, w pozostałej części drewniana, stolarka drzwiowa drewniana; od strony zachodniej zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 18,37 m2 i 8,18 m2;  budynek zasilany w wodę z lokalnego wodociągu, przyłącze energetyczne, brak kanalizacji sanitarnej;  kształt działki zbliżony do kwadratu, częściowo ogrodzona wzdłuż granic, działka zadrzewiona i zakrzaczona; bezpośrednie sąsiedztwo stanowią pola uprawne oraz dalej zabudowa mieszkaniowa; działka położona około 80 metrów od drogi publicznej (wojewódzkiej), a dostęp do niej posiada za  pośrednictwem działki ozn. nr 134/2 która jest drogą wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Łęczyca.

Dla budynku sporządzone zostało świadectwo charakterystyki energetycznej w 2024r.  Wskaźniki charakterystyki energetycznej:

 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU=56,7 kWh/(m2. rok)
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK=78,4 kWh/(m2. rok)
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP= 91,2 kWh/(m2. rok)
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: Uoze=0,00%
 • jednostka wielkości emisji CO2 : Eco2= 0,01634t CO2 / (m2. rok)

7. cena wywoławcza w zł. brutto:  357 930,00 zł (w tym 23%VAT tj. 291000,00 zł netto, 66 930,00 zł 23%VAT)

8. Wysokość wadium w zł. brutto: 20 000,00 zł

0. Minimalna wysokość postąpienia w zł. brutto: 3 600,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2024 r. ( wtorek )  o godzinie 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14; 99-100 Łęczyca w pokoju nr 14


Informacje dodatkowe:

 1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łęczyca jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024r., poz. 361), który doliczony został do ceny wywoławczej.
 2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi znany jest stan prawny i fizyczny nieruchomości, oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej i równe jest kwocie wymienionej powyżej, tj. 3600,00 zł.

Warunki przetargu:

 1. Wadium do przetargu winno być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, w określonej wysokości tj. 20 000,00 zł i w terminie (nieprzekraczalnym) do dnia 3 lipca 2024r. (włącznie) na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Łęczycy: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie nr rachunku:  80 9029 0000 2001 0100 2424 0002.
 2. Wadium winno być wniesione z tytułem wpłaty: „Przetarg – działka  w miejscowości Janków”.
 3. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, które przed przystąpieniem do przetargu przedłożą komisji przetargowej:
  1. dowód wpłaty wadium z tytułem wpłaty: „Przetarg – działka  w miejscowości Janków”,
  2. dane dotyczące osoby zainteresowanej, w przypadku:
   • osoby fizycznej: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego,
   • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu,
   • osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: nazwy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu siedziby, adresu elektronicznego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu,
   • danych dotyczących przedstawicieli osoby fizycznej, pełnomocników, osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu do doręczeń i adresu elektronicznego oraz w przypadku przedstawicieli osoby fizycznej – dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo, w przypadku pełnomocników – pełnomocnictwa
   • w formie aktu notarialnego, osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru PESEL podać należy numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. Niezłożenie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów (np. prawidłowo wypełniony dowód wpłaty wadium, odpis KRS, wpis CEIDG, oświadczenie) przed przystąpieniem do przetargu skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 6. Wadium zostanie zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (lub jego odwołania).
 7. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 8. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 9. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży ustala organizator przetargu, który jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych  w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku przystąpienia do przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  z notarialnym poświadczeniem podpisu.
 12. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności pokrywa nabywca.
 13. Wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości pomniejszoną o wysokość wpłaconego wadium nabywca ma obowiązek wpłacić jednorazowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Łęczycy, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie nr rachunku: 80 9029 0000 2001 0100 2424 0002 tak, aby przed zawarciem aktu notarialnego środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy Gminy.
 14. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Gminy w Łęczycy www.gminaleczyca.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaleczyca.pl  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń okolicznych sołectw oraz w prasie. Dodatkowo formularze oświadczeń będą do pobrania przy ogłoszeniu o przetargu na stronie internetowej.
 15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 16. W kwestiach nieuregulowanych w warunkach przetargu stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łęczycy, adres: Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, parter, pokój nr 14 lub telefonicznie 24 388 34 35,  osoba do kontaktu: Emilia Domałonżek.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego