System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

III sesja Rady Gminy w Łęczycy

[ 2024-06-03 ]
Zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2024r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się III sesja Rady Gminy w Łęczycy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji z dnia 6 maja 2024 r.
 4. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej sesji z dnia 13 maja 2024 r.
 5. Informacja o działalności Wójta wraz z informacją o tytułach i wielkości ulg przydzielonych przez Wójta Gminy Łęczyca w 2023 roku.
 6. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 7. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Łęczyca za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łęczyca wotum zaufania.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Łęczyca z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2023 rok.
 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy w sprawie wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2023 rok.
 12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyca z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2023 rok.
 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łęczyca z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów sołectw Gminy Łęczyca.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXXIX/433/2023 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2024 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  w uchwale Nr LXXIX/432/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2024 – 2027.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Łęczycy Nr LXXVI/420/2023 z dnia 30 października 2023r. zmienioną uchwałą Nr LXVIII/428/2023 z dnia 5 grudnia 2023r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2024 roku.
 22. Odpowiedzi na zapytania.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycy
 Marian Święcki
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego