System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Aktualności

LXXXIII sesja Rady Gminy w Łęczycy

[ 2024-04-19 ]

Zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 9:00w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się LXXXIII sesja Rady Gminy w Łęczycy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXXI sesji z dnia 18 marca 2024 r.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXXII nadzwyczajnej sesji z dnia 25 marca 2024 r.
 5. Informacja o działalności Wójta.
 6. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 7. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXXIX/433/2023 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  w uchwale Nr LXXIX/432/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2024 – 2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXII/456/2024 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25 marca 2024r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęczyca w 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ceny zasobów pomocy społecznej Gminy Łęczyca
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji radnego Rady Gminy w Łęczycy -  Grzegorza Góry
 13. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2023r.
 14. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023
 15. Odpowiedzi na zapytania
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Starzyński
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego