System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Rozkład bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców

[ 2024-04-15 ]

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2408 ) Wójt Gminy Łęczyca informuje, że:

 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
  1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o  dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
  2. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy - zwanego dalej "transportem do lokalu";
  3. lokalu wyborczego, o którym mowa w punkcie 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż,  zwanego dalej "transportem powrotnym".
 2. Wyborcy, o którym mowa w pkt 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
 3. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza do Urzędu Gminy w Łęczycy do 25 marca 2024 roku.
 4. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca (zdefiniowanego w art. 37e § 1 Kodeksu wyborczego), wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu.
 5. Zgłoszenie należy dokonać w Urzędzie Gminy Łęczyca , w (sekretariat), ,na maila sekretariat@gminaleczyca.pl lub pod nr tel. (24) 388-21-17.
 6. Wójt Gminy Łęczyca  informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (do 4 kwietnia 2024 r.).
 7. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania (do 5 kwietnia 2024 r.). Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Łęczyca,  (sekretariat), na maila sekretariat@gminaleczyca.pl lub pod nr tel. (24) 388-21-17;
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego