System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Kolejne środki dla Gminy Łęczyca

[ 2024-03-19 ]

W niedługim czasie trzynaście Sołectw z obszaru Gminy Łęczyca będzie miało szansę na realizację swoich projektów, które zgłosiły do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Z tego grona, aż 11, czyli Sołectwo Pruszki, Janków, Mikołajew, Błonie, Gawrony, Dąbie, Dzierzbiętów Mały, Krzepocin Pierwszy, Siedlec, Zduny oraz Topola Katowa, otrzyma środki w wysokości 15 tysięcy złotych każde, w ramach programu „Sołectwo na Plus”. Przeważająca liczba projektów koncentruje się na zakupie wyposażenia dla świetlic wiejskich, lecz nie brak także inicjatyw dotyczących organizacji dożynek sołeckich czy zakupu wiaty przystankowej. Realizacja projektów przyniesie liczne korzyści dla lokalnej społeczności w poszczególnych sołectwach. Poprzez zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich czy organizację dożynek sołeckich, sołectwa będą mogły stworzyć miejsca spotkań i integracji dla mieszkańców. Wspólne wydarzenia kulturalne i społeczne mają nie tylko charakter rozrywkowy, ale także pełnią istotną rolę w kreowaniu tożsamości lokalnej oraz budowaniu więzi międzyludzkich.

Natomiast Sołectwo Chrząstówek otrzyma kwotę 100 tysięcy złotych z programu „Infrastruktura Sołecka na Plus”. Środki te zostaną wykorzystane na remont kuchni w świetlicy znajdującej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na zakup niezbędnego wyposażenia AGD. Poprawa infrastruktury świetlicy wiejskiej przyczyni się do stworzenia lepszych warunków do organizacji różnorodnych spotkań, wydarzeń kulturalnych, warsztatów czy spotkań społecznościowych. Wyremontowana kuchnia umożliwi łatwiejsze przygotowywanie posiłków podczas imprez, co sprzyjać będzie integracji mieszkańców oraz organizacji różnorodnych aktywności społecznych.

Największą kwotę, bo aż 200 tysięcy złotych, otrzyma Sołectwo Prądzew, które przeznaczy je na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej. Nowa świetlica stanie się centralnym punktem spotkań mieszkańców, sprzyjając integracji społecznej oraz organizacji różnorodnych wydarzeń i aktywności. Dodatkowo, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy stworzy atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną, zachęcającą mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu i budowania więzi społecznych. To także miejsce, gdzie będą mogły odbywać się różne inicjatywy społeczne, kulturalne czy edukacyjne, wspierając rozwój lokalnej społeczności i kształtując jej tożsamość.

To jednak nie koniec dofinansowań jakie trafią do gminy Łęczyca. Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołajewie otrzyma kwotę 70 tysięcy złotych z budżetu Województwa Łódzkiego na remont pomieszczeń strażnicy, w ramach naboru wniosków dotyczących poprawy funkcjonalności strażnic ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego. Dzięki remontowi poprawią się warunki funkcjonowania jednostki, na czym skorzystają przede wszystkim strażacy ochotnicy, ale i KGW, które będzie mogło w komfortowych warunkach realizować różnorodne działania skierowane do lokalnej społeczności. Wyremontowana remiza będzie niewątpliwie pozytywniej odbierana przez mieszkańców Sołectwa, dla których stanowi ona centrum wsi i miejsce spotkań, integracji.

W okresie wakacyjnym Stowarzyszenie REQIN z Topoli Królewskiej we współpracy z Urzędem Gminy w Łęczycy zorganizuje trzydniowe kino plenerowe, które odbędzie się w trzech różnych sołectwach, aby umożliwić uczestnictwo mieszkańcom z różnych obszarów gminy. Na realizację tego projektu Stowarzyszenie pozyskało środki w wysokości 40 tysięcy złotych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kino plenerowe to nie tylko forma rozrywki, ale także doskonała okazja do integracji społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej mieszkańców różnych sołectw.

Kolejną dobrą informsacją jest przyznanie zespołowi folklorystycznemu Marysie i Jaśki z Łyncyckiego Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury, o wartości 15 tysięcy złotych. Jest to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Intencją nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego jest uhonorowanie twórców, artystów oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy przyczyniają się do rozwoju kultury regionu, promując go zarówno w Polsce, jak i za granicą, oraz dynamizują życie kulturalne i kształtują tożsamość regionalną.

 

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego