System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2023-04-03 ]

OGŁOSZENIE

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XXVI/160/2020 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyca,zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczycawraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 kwietnia 2023 r. do 5 maja 2023 r. w siedzibieUrzędu Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęczyca (https://bip.gminaleczyca.pl/).

Przedmiotem ponownego wyłożenia jest projekt Studium wyłącznie w zakresie obejmującym działki nr ewid.: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2 92/1, 92/2, 92/3, 93, 94/1, 95, 97/5, 98, 100/1, 101, 103, 105, 109, 112, 114, 116, 117/7, 117/35, 117/36, 117/37, 117/38, 117/39, 119, 275, 121, 123, 125, 127, 128, 129/3, 129/4, 130/1, 131/1, 131/2, 131/3, 132, 133, 134 w obr. Lubień z uwagi na zmiany wprowadzone w projekcie w wyniku uwzględnienia uwagi złożonej do projektu Studium wyłożonego do publicznego wglądu w listopadzie 2022 r. Pozostała część projektu Studium nie uległa zmianie i nie jest przedmiotem ponownego wyłożenia.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyca (https://bip.gminaleczyca.pl/) w zakładce „Władze Gminy”, „Ogłoszenia Wójta”. Prośby o inną formę udostępnienia dokumentacji oraz pytania dotyczące projektu Studium
i prognozy prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyca rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 1500,
w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu Studium lub prognozy oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Łęczyca, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

  • w formie papierowej na adres Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
  • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w szczególności przez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@gminaleczyca.pl,
  • ustnie do protokołu,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 11 kwietnia 2023 r. do 26 maja 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łęczyca. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy w Łęczycy. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Łęczyca czynności, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 11a tej ustawy, informuję, że:

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Łęczycy jest Wójt Gminy Łęczyca
  • z siedzibą: ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
  • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łęczycy (https://bip.gminaleczyca.pl/), w zakładce Klauzula Informacyjna,
  • prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

Wójt Gminy Łęczyca
Jacek Rogoziński

 

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego