System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Wynik naboru wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

[ 2023-03-22 ]

Gmina Łęczyca, informuje, iż w ramach ogłoszonego naboru wstępnych wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Łęczyca, do Urzędu Gminy w Łęczycy wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie.

W terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wstępnych wniosków o zgłoszenie przez Gminę Łęczyca zabytku w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 10 marca 2023 roku wnioski złożyli:

  1. Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej – 2 wnioski
  2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Błoniu
  3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej ofert, Wójt Gminy Łęczyca podjął decyzję o złożeniu wniosków do konkursu o przyznanie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla wszystkich 4 ofert.

Zgodnie z pkt. IV Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 643/2023 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 17 marca 2023 r. od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie ww. projektów przez Gminę Łęczyca w ramach naboru wniosków do konkursu o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

W przypadku nieuzyskania przez Gminę Łęczyca dofinansowania (promesy inwestycyjne udzielane przez BGK) dotacje nie zostaną przyznane.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego