System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

LX sesja Rady Gminy w Łęczycy

[ 2022-11-22 ]

Zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2022r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się LX sesja Rady Gminy w Łęczycy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji z dnia 7 listopada 2022 r.
 4. Informacja o działalności Wójta.
 5. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 6. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/266/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2022-2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w obrębie Janków Gmina Łęczyca.
 14. Odpowiedzi na zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Transmisja online będzie dostępna pod adresem: www.gminaleczyca.pl w zakładce „transmisjaobrad.info”

 

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Starzyński

 

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego