System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Gminne centrum zarządzania kryzysowego

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia gminne centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, przyjmuje:

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
na numer telefaksu: 24 388 21 17
lub e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego