System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Spis Rolny 2020

[ 2020-06-15 ]

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Informujemy, że dnia 15 czerwca br. rozpoczął się nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada 2020 r . Rekrutacja rachmistrzów potrwa do 8 lipca br.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się (zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy) spośród osób:

  1. pełnoletnich,
  2. zamieszkałych na terenie danej gminy,
  3. posiadających co najmniej wykształcenie średnie,
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie,
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów powinni się zgłosić do Urzędu Gminy w Łęczycy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy .

Oświadczenie, o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 Kandydaci otrzymają od urzędu gminy informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa powyżej, będzie realizowany za pomocą aplikacji internetowej. O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).

Bliższych informacji udziela Anna Zarębska – numer telefonu 24 388 20 82.


Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego