System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

[ 2018-05-22 ]

Wójt Gminy Łęczyca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu oraz konkurs  na  kandydata  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu.

 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597), spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) oraz wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie konkursu na dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017r. poz.1587)

Zgodnie z cytowanym poniżej § 1, 2, 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce:

 § 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej "szkołami", oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagam a:

1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek  doskonalenia nauczycieli;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      uzyskał:

a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono  konkursu - przed powierzeniem  stanowiska dyrektora;

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy  na  stanowisku kierowniczym;

6)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)      nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

9)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);

11)  w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

§ 2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem  przedszkola  specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

2)      spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.

§ 3. 1. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli  są najwyższe, oraz

2)      spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.

§ 6. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji  Szwajcarskiej;

2)      posiada   wykształcenie   wyższe tytuł   zawodowy   magister,   magister   inżynier   lub równorzędny;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)      nie toczy się przeciwko meJ postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)      spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 1O i 11.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać (zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej):

1)      uzasadnienie   przystąpienia   do   konkursu   oraz   koncepcja   funkcjonowania publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

  1. stażu pracy pedagogicznej -w przypadku nauczyciela albo
  2. stażu pracy dydaktycznej -w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  3. stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata

  • imię (imiona) i nazwisko ,
  • data i miejsce urodzenia ,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2 lit a - c: świadectw pracy , zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w  tym  dyplomu  ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  z  zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia  7 października 1999 r. o języku polskim  (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,

7)      poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

8)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

9)      oświadczenie , że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.),

11)  oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2016 r. poz. 1721 ze zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), lub w art.140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szkoły lub placówki) " w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy. W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Gminy w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Konkursy zostaną przeprowadzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  pisemnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Wszelkich informacji udziela Referat Oświaty Urzędu Gminy w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 pok. 5 tel. 24 388 34 24. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Łęczyca odrębnym Zarządzeniem.

 

Pliki do pobrania:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego