System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

[ 2018-03-01 ]

Informacja

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

z dnia 21 lutego 2018 r.

 

o zasadach dokonywania zgłoszeń przez kandydatów

na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

 

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych zgodnie z § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych 

Zgodnie z art. 191c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):

  1. Urzędników wyborczych powołuje się  dla  obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.
  2. Urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.
  3. Wykaz urzędników wyborczych działających na obszarze danej gminy podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
  4. Państwowa Komisja Wyborcza określi w drodze uchwały liczbę, tryb i warunki powoływania urzędników wyborczych biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego przygotowania, przebiegu wyborów oraz funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z art. 191b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy:

  1. Urzędnikiem wyborczym nie  może  być  osoba  kandydująca  w  wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika    wyborczego,    komisarz    wyborczy,    pełnomocnik    wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.
  2. Urzędnikiem  wyborczym  nie  może  być  osoba  ujęta  w  stałym  rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu.
  3.  Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
  4. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych przyjmowane są zgodnie z właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, tj. do gmin (miast) z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego, poddębickiego i zgierskiego oraz miasta na prawach powiatu: Łódź.

Wykaz gmin (miast) na obszarze właściwości Delegatury oraz liczbę urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) określa tabela (w załączeniu).

W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Wzór zgłoszenia w wersji edytowalnej znajduje się w załączeniu.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro  Wyborcze  z  siedzibą  w  Warszawie  przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia  funkcji  urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia  do  pełnienia  funkcji  urzędnika  wyborczego  przysługuje  prawo

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Zgłoszenia  kandydatów  na   urzędników   wyborczych   będą   przyjmowane w siedzibie Delegatury Krajowego  Biura  Wyborczego  w  Łodzi,  90-926  Łódź ul. Piotrkowska 104, budynek „D”, II piętro, pokój 247, w godzinach urzędowania: 815  –  1615 lub drogą pocztową na adres Delegatury, jednakże w przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 14 marca 2018 r. (środa) o godzinie 1615. Można składać zgłoszenia w wersji elektronicznej (skan w formacie pdf) za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail Delegatury (kbw.lodz@pkw.gov.pl). O dotrzymaniu terminu decyduje wpływ dokumentu zgłoszenia w wersji papierowej. Zgłoszenia otrzymane po tym terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia  wyższego,   która   powinna   być   poświadczona   za   zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę. Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

Treść uchwały PKW z dnia 19 lutego 2018 r. dostępna jest na stronie internetowej Delegatury KBW w Łodzi (uchwała w załączeniu).

 

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

/-/ Grażyna Majerowska-Dudek

Pliki do pobrania:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego