System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Nabór wniosków w ramach Grantów Sołeckich rozpoczęty !

[ 2018-01-16 ]

 

Informujemy, iż Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie tzw. grantów sołeckich.

W ramach naboru wniosków możliwe jest złożenie projektów dotyczących min.: zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (np. stworzenie miejsc zieleni oraz montaż elementów małej architektury, jak np. ławki, kosze na śmieci, huśtawki, piaskownice itp.), organizacji wystaw, imprez i konkursów promujących region i produkty regionalne. Możliwe jest także dofinansowanie działań związanych z unowocześnianiem bazy kultury, bazy sportowo — rekreacyjnej i turystycznej (drobne remonty, zakup sprzętu, budowa siłowni zewnętrznych). Ponadto w ramach grantów sołeckich możliwe jest wsparcie projektów dotyczących rozszerzenia oferty kulturalnej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, (imprezy, koncerty, spektakle teatralne itp.) organizację warsztatów rękodzieła ludowego, promocję twórczości folklorystycznej, czy organizację konkursów na temat wiedzy o regionie.

Sołectwo zainteresowane zgłoszeniem swojego projektu w ramach naboru wniosków powinno na zebraniu wiejskim w trybie uchwały, podjąć decyzję co do wyboru projektu zaproponowanego przez mieszkańców, jaki chciałoby zrealizować. Następnie najpóźniej do 5 lutego 2017 r. swoją propozycję projektu (wraz z podjętą uchwałą) musi dostarczyć do Urzędu Gminy w Łęczycy (Sekretariat). Spośród projektów, które do tego dnia wpłyną do Urzędu, wybrane zostaną trzy z nich (zgodnie z regulaminem naboru wniosków), które Gmina Łęczyca złoży w formie wniosków o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Propozycja projektu powinna zawierać krótki opis planowanego przedsięwzięcia, proponowany termin jego realizacji oraz budżet projektu (zestawienie finansowe wydatków).

Projekty lokalne, o których mowa powyżej mogą być realizowane tylko i wyłącznie w okresie od 1 lipca do 15 listopada 2018 r. Ponadto w jego realizację muszą zostać zaangażowani mieszkańcy danego sołectwa (kryterium punktowane). Punktowane jest również posiadanie wkładu własnego. Maksymalna kwotę dotacji jaką można pozyskać
z Urzędu Marszałkowskiego na realizację jednego projektu to 5 000,00 zł.

Wielkość środków przeznaczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich wynosi w tym roku 1 500.000,00 zł.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gminaleczyca.pl oraz pod numerem tel.: 24 388 43 55.


Poniżej Regulamin konkursu

Pliki do pobrania:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego